Privacy beleid Café-Zalen De Mortier

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die De Mortier verwerkt van haar klanten, prospects, leveranciers en overige relaties.
Indien u persoonsgegevens verstrekt aan De Mortier, geeft u nadrukkelijk toestemming om deze gegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken.

1. Wie is er verantwoordelijk voor het verwerken van deze gegevens ?
De medewerker(s) van De Mortier beheren en verwerken deze gegevens indien nodig in de administratie van De Mortier.

2. Welke gegevens worden door De Mortier verwerkt en bewaard ?
– (Bedrijfs)naam, voorletters
– Adresgegevens
– Telefoonnummer(s)
– E-mail adres(sen)
– Rekeningnummer(s), indien verstrekt

3. Waarom worden deze gegevens verwerkt ?
De Mortier verwerkt deze gegevens om uw aanvragen en offerte aanvragen in behandeling te kunnen nemen en uw van de benodigde informatie te kunnen voorzien.

4. Met wie worden deze gegevens gedeeld ?
De Mortier deelt deze gegevens slechts in uitzonderingsgevallen met haar leverancier(s).

5. E-mail adres:
Uw E-mail adres kan gebruikt worden voor het versturen van nieuwsbrieven, aanbiedingen of andere informatie die voor u van belang kan zijn. Afmelding voor deze berichten is altijd mogelijk via een bericht naar crew@cafedemortier.nl.

6. Bewaartermijnen:
Vanwege een koppeling met de financiële administratie van De Mortier, kunnen deze gegevens niet allemaal verwijderd worden. In de financiële administratie wordt wel aangegeven wat de bron is waaruit uw gegevens zijn verwerkt en met welk doel deze gegevens zijn verwerkt. Gegevens als e-mail adres en telefoonnummer kunnen altijd verwijderd worden. U kunt dit aangeven in een e-mail naar crew@cafedemortier.nl.

7. Beveiligingsmaatregelen:
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft De Mortier passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

8. Inzagerecht, verwijdering gegevens, vragen en of klachten:
Uw kunt te allen tijden een verzoek indienen om uw gegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of (deels) te verwijderen. De Mortier zal uw verzoek zo snel mogelijk in behandeling nemen en uw binnen een maand na ontvangst van het verzoek nader informeren.
Indien u bezwaar heeft tegen (verdere) verwerking van uw gegevens, kunt u dit via een e-mail naar crew@cafedemortier.nl kenbaar maken.
Indien u klachten heeft over de wijze waarop De Mortier uw gegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u dit kenbaar maken aan de verantwoordelijke voor het verwerken van uw gegevens. Eventuele andere vragen en opmerkingen omtrent dit privacy beleid kunnen gericht worden aan crew@cafedemortier.nl.

9. Wijzigingen privacy beleid:
Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. Het zal ook worden gepubliceerd op de website van De Mortier (www.cafedemortier.nl). Wij adviseren u dit privacy beleid regelmatig in te kijken.